Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") značky V plechu, zastoupené BcA. Nikol Hlávková, sídlem Masarykova 7, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 09411453 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s odpovídajícím ustanovením Občanského zákoníku České republiky (dále jen "občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) za účelem prodeje produktů prodávajícího fyzické osobě (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na platformě Wix.com provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vplechu.cz (dále jen „internetový obchod“).
1.2 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2 Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží bez DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží označené jako „doprava“. Informace o nákladech s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní jak pro doručení v rámci území České republiky, tak i Slovenské republiky.
2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:
2.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),
2.4.2 způsobu úhrady kupní ceny
2.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím z platformy Wix zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

3. Cena zboží a Platební podmínky
3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- bezhotovostně převodem na účet uvedený v elektronické korespondenci potvrzující objednávku provedenou v internetovém obchodě (dále jen „účet prodávajícího“), pro tuto formu úhrady kupující zvolí účet prodávajícího s číslem: 

- hotově při osobním předání zboží
3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Celková cena, která musí být ze strany kupujícího zaplacena, aby tímto pokryl náklady spojené s nákupem, je uvedena po odeslání objednávky jako „cena celkem“.
3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu, viz. faktura. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
3.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad s uvedeným datem, specifikací zboží a údaji o prodejci a kupujícím. Prodávající není plátcem daně.

4. Odstoupení od kupní smlouvy
4.1 Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího, a to vplechu@gmail.com
4.2 Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu nepoškozené a nepoužívané. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
4.3 Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení kupní smlouvy , a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.
4.4 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.5 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. Přeprava a dodání zboží
5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.4 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
5.5 Prodávající si vyhrazuje právo upozornit kupujícího na skutečnost, že dodání zboží může nabýt prodlevy až 14 dní z důvodu ruční výroby zboží.

6. Práva z vadného plnění
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1 má zboží, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
6.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
6.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího elektronicky na adrese: vplechu@gmail.com, kde popíše vady a odhalené nedostatky, které jsou dle jeho názoru vadným plněním. Pro vhodnější popis vady použije fotografie, je-li to možné. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.4 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran
7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
7.3 Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího: vplechu@gmail.com
7.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8. Ochrana osobních údajů
8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě.
8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. 

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
9.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
9.4 Kontaktní údaje prodávajícího: vplechu@gmail.com.